Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie, ul. Złoty Róg 30 na rok szkolny 2017/2018

I– Do klas siódmych dwujęzycznych

II-Do klas siódmych z planowanym eksperymentem z języka angielskiego

III-Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej.

I.Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie, ul. Złoty Róg 30 na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie:

  •  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
  •  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

ZARZĄDZENIE Nr 899/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.04.2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów

Wprowadza się Regulamin Rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krakowie na rok szkolny 2017/2018 w poniższym brzmieniu:

§ 1. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:

1) zadania komisji rekrutacyjnej,

2) terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie, zwanej dalej „szkołą”, na rok szkolny  2017/2018,

2. Rekrutację do klasy siódmej dwujęzycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz jej członkowie.

3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 2. Komisja rekrutacyjna

1. Komisja zapewnia warunki umożliwiające przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

9. Listy, o których mowa w pkt 6 i 8, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

10.Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt 8, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 11. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

16. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

17. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

18.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

§ 3. Terminarz rekrutacji

L.P.
RODZAJ CZYNNOŚCI
TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACJI
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Złożenie wniosku
8 maja -19 maja 2017r. do godz. 15.30
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie  uzupełniające  do końca sierpnia 2017r
2.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.
30 maja 2017r. godz.14.00

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
14 czerwca 2107r.

4.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.
23 czerwca – 27 czerwca 2017 godz. 13.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie
30 czerwca 2017r. godz. 12.00
6.Potwierdzenie woli uczęszczania poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego

klasy VII.
Od 30  czerwca godz.12.00 do  4  lipca 2017 r. do godz. 15.00

7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie.
5 lipca 2017 r. godz. 13.00
II. Rodziców uczniów zainteresowanych zapisem  do  klasy siódmej z planowanym eksperymentem z języka angielskiego prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (e-mail: liceum17@kr.onet.pl telefon: (12) 637-08-97)

III.Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I samorządowych szkół podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 znajdziecie Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.elemento.pl.